Teràpies i tractaments

Tenim un compromís de formació continua per a portar a la consulta els últims avenços en neurociències per tal de donar un servei de qualitat i innovador i amb un tracte proper i humà. Tenim molt clar que no tractem trastorns, sinó persones que pateixen.
EMDR
Es tracta d’una tècnica força nova basada en com funciona el cervell a l’hora de metabolitzar situacions traumàtiques. El protocol clínic d’intervenció és força curiós, ja que tal i com el nom de la tècnica indica, E (eye) M (movement) D (desenzititation) R (reprocessing), es tracta de provocar una dessensibilització d’un fet que causa una resposta traumàtica en el client i, per tant, li provoca psicopatologia, a través d’aconseguir una atenció dual.
El Neurofeedback es fonamenta en les técniques de biofeedback però enfocat a que les persones aprenguin a regular el seu funcionament cortical per optimitzar el seu rendiment i focalitzar l’atenció d’una forma més eficaç.
Les tecniques de Neurobiofeedback són tècniques novedoses i cientificament aprovades de les que poden beneficiarse persones amb les sigüents dificultats: TDAH, epilepsia parcial, quadres d’estrès i angoixa, insomni, bruxisme, migranya i dolor crònic.
La TSM treballa amb elements sensorials, cognitius, emocionals i intervencions físiques que connecten amb les memòries implícites i els efectes neurobiològics del trauma o quan no hi ha trauma, la ferida del cicle vital amb que es connecta el símptoma. S’utilitza l’experiència corporal com a porta d’entrada per a tractar el problema motiu de consulta. S’estudia com processa el cos la informació i la seva interrelació amb l’emoció i el significat cognitiu que se li atribueix.
La hipnosi és essencialment un estat psicofisiològic d'atenció focalitzada amb una disminució de la consciència perifèrica. L’estat alterat de consciència característic de la hipnosi pot vèncer resistències conscients i inconscients que tenia el client, i facilita la consecució de l’objectiu terapèutic.
El biofeedback és una tècnica amb la qual les persones aprenen a observar els paràmetres fisiològics del seu propi cos i treballen per a aconseguir nivells funcionals òptims. El neurofeedback es fonamenta en les tècniques de biofeedback, on les persones aprenen a regular el seu funcionament cortical per a poder optimitzar el seu rendiment i focalitzar l’atenció d’una manera més eficaç.
Go to top